มาตรการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 [...]