สมัครเป็นสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด

สมาชิกสามัญ

 1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
 3.  เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการแพทย์ หรือสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้ที่ย้ายหรือโอนไปสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด หรือ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำกรมอื่นที่ปฏิบัติงานประจำในกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 4.  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

สมาชิกสมทบ

 1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
 3.  เป็นบุคลากรหรือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างและปฏิบัติงานในสังกัดกรมการแพทย์ หรือสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสามัญ
 4.  เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
 5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 6. มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด

 1.  สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
 3.  สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 4.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับประโยชน์
 6. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดของผู้สมัคร
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในวันและเวลาทำการ

» ดาวน์โหลดใบสมัคร

การขาดจากสมาชิกภาพ

สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้

 1.  ตาย
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 3. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 4. ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
 5. ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์
 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การลาออกจากสหกรณ์

สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

»  ดาวน์โหลดใบลาออก