อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (SS) * ไม่หักภาษี = 1.75%
    * สามารถฝากได้เดือนละไม่เกิน 50,000 บาท/บัญชี
  • เงินฝากประจำ 6 เดือน (F6)** หักภาษี 15% = 2.25%
  • เงินฝากประจำ 12 เดือน (FC)** หักภาษี 15% = 2.75%
  • ** สามารถฝากได้เดือนละไม่เกิน 50,000 บาท/บัญชี (ขั้นต่ำ 20,000 บาท/ครั้ง)
    เงินฝากเดิมซึ่งครบกำหนดให้สามารถนำฝากต่อได้ แต่ต้องมียอดรวมในบัญชีไม่เกิน 2,000,000 บาท/บัญชี
  •