รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2566”

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลัก ธรรมาภิบาล ปี 2566” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 19 - [...]