ประชุมใหญ่วิสามัญ และเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อ เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ [...]