ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566 หลักเกณฑ์ อัตราดอกเบี้ย เงินกู้พิเศษ

ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับทราบการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 [...]