แจ้งการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการยื่นคำขอกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาเห็นควรให้กำหนดประกาศฯ [...]