ประกาศรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน, พิจารณาเรื่องต่างๆ [...]