ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เลขที่ กพธ.69/2523  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2523  ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511  เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์มีชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด” และสำนักงานเลขที่ 275 วังเทเวศร์ ถนนสามเสนใน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดตั้งคือ “ นายแพทย์กมล  สินธวานนท์ ” เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด  ชุดที่  1/2523

ในปีแรกสหกรณ์มี  จำนวนสมาชิก    724 ราย

ทุนเรือนหุ้นจำนวน       708,440.00   บาท

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้    620,150.00   บาท

ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้     30,284.00   บาท

กำไรสุทธิ    13,516.50   บาท

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้ย้ายสำนักงานมายังเลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามการย้ายของกระทรวงสาธารณสุข

รายนามประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มีดังนี้

 1. นายแพทย์กมล  สินธวานนท์  (ปี 2523 – 2527)

 2. นายแพทย์ณรงค์  สดุดี  (ปี 2528 – 2530)

 3. นายแพทย์สุจินต์  ผลากรกุล  (ปี 2531 – 2534)

 4. นายแพทย์วิทุร  แสงสิงแก้ว  (ปี 2535 – 2538)

 5. นายแพทย์ฉันทกรณ์  ชุติดำรง  (ปี 2539 – 2540)

 6. นายแพทย์ธำรง  ทัศนาญชลี  (ปี 2541 – 2542)

 7. นายแพทย์ชาตรี  บานชื่น  (ปี 2543 – 2544)

 8. นายแพทย์วินัย  สวัสดิวร  (ปี 2545)

 9. นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา  (ปี 2546 – 2549)

 10. ทันตแพทย์ปิยะพงศ์  วัฒนวีร์  (ปี 2550 – 2553)

 11. แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ  (ปี 2554 – 2557)

 12. ทันตแพทย์ปิยะพงศ์  วัฒนวีร์  (ปี 2558 – 2559)

 13. นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา  (ปี 2560 – 2563)

 14. ทันตแพทย์ปิยะพงศ์  วัฒนวีร์  (ปี 2564)

 15. นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา  (ปี 2565 – ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ชุดที่ 43/2565


นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา