โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด

น.ส.สุชาดา  เอี่ยมรอด
ผู้จัดการสหกรณ์
นายพงศ์พิเชษฐ์  เสือฟัก
รองผู้จัดการสหกรณ์

ฝ่ายการเงิน

น.ส.ขวัญจิตร  อุทกโยธะ
หัวหน้าฝายการเงิน
นางสุมณฑา  เปล่งผึ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

นายพงศ์พิเชษฐ์  เสือฟัก
รักษาการหัวหน้าฝายบัญชี

ฝ่ายสินเชื่อ

นางทิพวรรณ  นิ่มน้อย
หัวหน้าฝายสินเชื่อ
น.ส.นันนภัส  ทีเจริญวารี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายทะเบียน

น.ส.พิมลพรรณ  ศรีทอง
หัวหน้าฝายทะเบียน
น.ส. สุณี  โลเกตุ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
น.ส.มณฑิตา  เอ็งสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางผกากรอง  จารุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางชยาภรณ์  จำปาศรี
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายกิตติ  ผลเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเฉลียว  นมัสไธสง
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ

นายวิทัศ  วัฒนศักดิ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
นางบุบผา  สว่างอารมณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์