คณะกรรมการอื่น

คณะกรรมการอำนวยการ

 1. นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา   ประธานกรรมการ
 2. นางนงค์ลักษณ์  เพ็งจั่น   กรรมการ
 3. นายแพทย์โกเมน  คงสกุล   กรรมการ
 4. นายสุรัส  วิจิตรวงศ์   กรรมการ
 5. นายนรินทร์  เจษฎาภูริ   กรรมการ
 6. ทันตแพทย์ชุมพล  ชมะโชติ   กรรมการ
 7. นายไชยยศ  แย้มทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

 1. นางนงค์ลักษณ์  เพ็งจั่น   ประธานกรรมการ
 2. นางยุพิน  แย้มทรัพย์   กรรมการ
 3. นายเพชรายุธ  กระโพธิ์   กรรมการ
 4. ทันตแพทย์ชุมพล  ชมะโชติ   กรรมการ
 5. น.ส.รัตติยากร  ถือวัน   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 1. นายสุรัส  วิจิตรวงศ์   ประธานกรรมการ
 2. นายไชยยศ  แย้มทรัพย์   กรรมการ
 3. นายมานะ  วงศ์เจียก   กรรมการ
 4. ว่าที่ร้อยตรีวันชาติ  กลัดเล็ก   กรรมการ
 5. นายนรินทร์  เจษฎาภูริ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายไกล่เกลี่ย และติดตามทวงหนี้

 1. นายแพทย์โกเมน  คงสกุล   ประธานกรรมการ
 2. นายธนารัตน์  คุณะดิลก   กรรมการ
 3. นายวรศักดิ์  ขวัญเจริญทรัพย์   กรรมการ
 4. นางวราภรณ์  เฉื่อยฉ่ำ   กรรมการ
 5. นายไชยยศ  แย้มทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ