คณะกรรมการ

นายแพทย์เสรี  ตู้จินดา
ประธานกรรมการ
นางนงค์ลักษณ์  เพ็งจั่น
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายแพทย์โกเมน  คงสกุล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสุรัส  วิจิตรวงศ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายไชยยศ  แย้มทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
นายนรินทร์  เจษฎาภูริ
กรรมการและเหรัญญิก
นายธนารัตน์  คุณะดิลก
กรรมการ
นายวรศักดิ์  ขวัญเจริญทรัพย์
กรรมการ
นายมานะ  วงศ์เจียก
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีวันชาติ  กลัดเล็ก
กรรมการ
นางวราภรณ์  เฉื่อยฉ่ำ
กรรมการ
ทันตแพทย์ชุมพล  ชมะโชติ
กรรมการ
นางยุพิน  แย้มทรัพย์
กรรมการ
นางสาวรัตติยากร  ถือวัน
กรรมการ
นายเพชรายุธ  กระโพธิ์
กรรมการ
ทันตแพทย์ปิยะพงศ์  วัฒนวีร์
ที่ปรึกษา
นายบัญญัติ   ทองเกื้อ
ที่ปรึกษา