• ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 จึงได้มีมติกำหนดมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสู้ภัยไวรัสโควิด-19 อันเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน โดยให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ เฉพาะต้นเงินกู้สามัญ โดยขอพักชำระหนี้ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยมีรอบการยื่นคำขอพักชำระหนี้ 4 รอบ (สามารถเลือกขอพักชำระหนี้ได้ 1 รอบเท่านั้น)
  • ทั้งนี้ให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนยื่นคำขอพักการชำระหนี้ตามแบบของสหกรณ์ได้ด้วยตนเอง หรือผ่านตัวแทนหน่วยงาน มายังสำนักงานสหกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ขอพักชำระหนี้ที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ จะขอกู้เงินสามัญใหม่ไม่ได้ และต้องไม่นำสลิปเงินเดือนคงเหลือไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงเงินกู้บำเหน็จตกทอดโดยเด็ดขาด หากปรากฎในภายหลังว่าสมาชิกนำไปกู้เงินอื่น ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย สหกรณ์อาจเรียกคืนเงินกู้ทั้งหมดได้ หรืออาจไม่รับพิจารณาการให้เงินกู้จากสหกรณ์อีกต่อไป

>> คลิกดาวน์โหลดคำขอ