แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยเงินให้สมาชิกกู้ และคำขอกู้เงินสามัญ

คลิกอ่านระเบียบเงินกู้ และ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ ใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 [...]