ศึกษาดูงาน สอ.ครูอุดรธานี จำกัด

เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ส่งคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน [...]