สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565

โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ประจำปี 2565 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ [...]