ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ [...]