เปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Micro Data Center) เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิกผ่านโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ ในรูปแบบ Web Application [...]