สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัด “โครงการสานสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีจิตสาธารณะ มีความสมานสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ซึ่งในครั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 2 แห่ง คือ
1. โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดระยอง โดยมอบสิ่งของซึ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน มูลค่า 6,000 บาท และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นเงิน 20,200 บาท
2. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง โดยมอบสิ่งของซึ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน มูลค่า 6,000 บาท และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นเงิน 17,600 บาท
รวมสิ่งของและเงินสนับสนุนทั้งสิ้น เป็นเงิน 49,800 บาท โดยจ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ จำนวน 20,000 บาท และเงินจากสมาชิกสหกรณ์ หน่วยงานของกรมการแพทย์ และสหกรณ์อื่นๆ ร่วมสมทบทุนเป็นเงิน 29,800 บาท