สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนา “การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง