ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดการสัมมนา “การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม ปี 2565” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์ บีช จังหวัดระยอง จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ที่มีความยินดีเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม นั้น

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนา โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งไปยังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ได้แนบ กำหนดการ และใบสมัคร มาพร้อมนี้ รับสมัครจำนวน 80 ท่าน และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 หากสมาชิกประสงค์เข้าร่วมเกินจำนวน 80 ท่าน จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยวิธีจับฉลากรายชื่อ

คลิกอ่านประกาศ กำหนดการ และดาวน์โหลดใบสมัคร