ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาเห็นควรให้กำหนดประกาศฯ เรื่องแจ้งการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการยื่นคำขอกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ ในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานต่างๆ ของสหกรณ์ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย รองรับการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ และให้สามารถรองรับการใช้งานระบบบริหารงานสหกรณ์ในรูปแบบ Web Application     ดังกล่าวอย่างเป็นมาตรฐาน นั้น

>>>คลิกอ่านประกาศ<<<