คลิกอ่านระเบียบเงินกู้

และ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ ใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไปดังนี้
1. คำขอกู้เงินสามัญ  คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. หนังสือกู้เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม