คลิกเพื่อดาวน์โหลด >> ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
*************

คลิกเพื่อดาวน์โหลด >>

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง รายงานการดำเนินคดี

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบรายงานประจำปี 2565 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาการนำเงินไปฝากหรือลงทุน ประจำปี 2566 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าธรรมเนียม

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)