>>พรก.การบริหารราชการในสถาการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 25)<<  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564