ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564 โดยให้มีการเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งออกตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้สั่งให้งดการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน จึงไม่อนุญาตให้จัดการประชุม โดยให้ชลอหรือเลื่อนการจัดประชุมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

>>>หนังสือตอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี<<<