เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้อวยพรและรับพรปีใหม่จาก นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการสหกรณ์ และร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตาม ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับข้อกำหนด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 16 ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” ระลอกใหม่