สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ส่งคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเน้นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว และสามารถสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดีและมีธรรมาภิบาล ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลให้กับกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ จนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งพาให้กับสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ทั้งทางด้านการเงิน และความร่วมมืออื่น ๆ จนส่งผลให้สหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ซึ่งในการอบรมจะเน้นความสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ 9 ด้าน เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีเนื้อหา ดังนี้

1. ความสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. บทบาทหน้าที่กรรมการ
3. บทบาทกรรมการในบริบทของกฎหมายใหม่
4. การวิเคราะห์งบการเงิน
5. ประเด็นด้านการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์
6. การบริหารความเสี่ยง
7. จากธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน