เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อสมาชิก หากสมาชิกท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ขอให้ส่งหลักฐานมายังสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ สหกรณ์ฯ จะจัดสรรเงินสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยยื่นคำขอได้ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

คลิกอ่านประกาศและดาวน์โหลดคำขอ