สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างสมาชิก กรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

และ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคม ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 โดยได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 32,010 บาท ให้แก่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook ของสหกรณ์