ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อกำหนดคุณสมบัติสมาชิก และสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น
 
บัดนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 แล้ว ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นต้นไป
 
จึงขอแจ้งให้สมาชิกสมทบที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ แสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ จากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ โดยยื่นใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง พร้อมกับแนบหลักฐานเอกสารสำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ ยื่นต่อสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับกำหนด ก็จะได้สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก โดยนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อจากการเป็นสมาชิกสมทบ และใช้หุ้นเดิมทั้งหมดเป็นหุ้นตามจำนวนที่จะถือโดยอนุโลม