เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ส่งคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางนงค์ลักษณ์  เพ็งจั่น  รองประธานกรรมการคนที่ 1

2. นายนรินทร์  เจษฎาภูริ  กรรมการและเหรัญญิก

3. นายไชยยศ  แย้มทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ

4. นางยุพิน  แย้มทรัพย์  กรรมการ

เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เพื่อศึกษาการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาหนี้ครู เพื่อนำแนวทางการบริหารจัดการมาพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ต่อไป