วัตถุประสงค์สหกรณ์

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก ดังนี้

  • เพื่อรับฝากเงินจากสมาชิก
  • จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามกำหนดที่สมควร
  • เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์อย่างมั่นคง 
  • เพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามข้อกำหนดอันเหมาะสม