สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่สมาชิกในการให้สมาชิกสหกรณ์ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อกับสหกรณ์ โดยการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองชีวิตของสมาชิก หากเกิดการเสียชีวิต อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย  รวมทั้งปกป้องครอบครัวของสมาชิก และผู้ค้ำประกันจากภาระหนี้สิน

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ข้อ 14(19) กำหนดไว้ว่า “เพื่อให้ผู้กู้ตาม (11)-(13) มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือไว้เผื่อผู้กู้ถึงซึ่งมรณะ ให้ผู้กู้ที่ใช้สิทธิกู้ตาม (11)-(13) มีกรมธรรม์ประกันสินเชื่อหรือประกันชีวิต โดยวงเงินเอาประกันต้องไม่น้อยกว่าวงเงินขอกู้หักด้วยมูลค่าหุ้นซึ่งมีอยู่กับสหกรณ์ในวันขอกู้ หรือวงเงินเอาประกันไม่น้อยกว่าวงเงินขอกู้หักด้วยมูลค่าหุ้นซึ่งมีอยู่กับสหกรณ์ในวันขอกู้ และหักด้วย 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สำหรับการมีข้อมูลการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และหรือ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) สำหรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และหรือ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สำหรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) สุดแต่กรณี ทั้งนี้การเป็นสมาชิกดังกล่าวต้องมีสมาชิกภาพสมบูรณ์แล้ว และได้ทำหนังสือกู้เงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว โดยคำนวณสิทธิจากเงินบำนาญที่ได้รับและส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเมื่อถึงอายุครบ 70 ปี ให้เหลือเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้นเท่านั้น และต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังหักเงินกู้สหกรณ์คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน เพื่อใช้ในการดำรงชีพ

การทำประกันสินเชื่อหรือประกันชีวิต ต้องทำกับบริษัทคู่สัญญาของสหกรณ์ และต้องระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์อันดับแรก และผู้กู้มีหน้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันตลอดระยะเวลาเอาประกันจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และในระหว่างระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ยังไม่สิ้นสุด ห้ามผู้กู้กระทำการขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หากผู้กู้ฝ่าฝืนให้ถือว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ 02-5906166-7, 02-5906141, 02-5807648