ตามที่ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 โดยกำหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – ระดับชั้นปริญญาตรี โดยมีผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 600 ท่าน และให้คัดเลือกโดยการจับฉลาก นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 โดยจับฉลาก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 400 ทุน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จะมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566