ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ประกาศรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับปริญญาตรี โดยให้ยื่นคำขอรับทุนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 นั้น

บัดนี้ได้ปิดรับสมัครแล้ว สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทั้งสิ้น 620 คน ซึ่งเกินกว่าจำนวนทุนที่สหกรณ์กำหนด จึงให้คัดเลือกโดยการจับฉลาก ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์ และถ่ายทอดสดการจับฉลากผ่านทาง Facebook live : สอ.กรมการแพทย์ จำกัด โดยสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ http://www.dmscoop.com และ Facebook : สอ.กรมการแพทย์ จำกัด หลังเสร็จสิ้นการจับฉลากต่อไป

 

>> คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ <<