คลิก Link เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง รายงานการดำเนินคดี

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบรายงานประจำปี 2564 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจใจการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าธรรมเนียม

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)