ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามหลัก ธรรมาภิบาล ปี 2566” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ที่มีความยินดีเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม นั้น
ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งไปยังสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ได้แนบ กำหนดการ และใบสมัคร มาพร้อมนี้ รับจำนวน 100 ท่าน หากสมาชิกประสงค์เข้าร่วมเกินจำนวน 100 ท่าน จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยวิธีจับฉลากรายชื่อ