อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่  28 เมษายน พ.ศ. 2565 มีมติให้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ไว้ดังต่อไปนี้

>>>คลิกอ่านระเบียบ<<<