ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยการส่งเงินค่าหุ้น พ.ศ. 2564

1. สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามเกณฑ์เงินเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้
     – เงินเดือนไม่เกิน 29,999 บาท ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
     – เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท
2. สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงินกับสหกรณ์ และมีหุ้นสะสมไม่ถึงเกณฑ์ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการขอกู้เงินจากสหกรณ์ โดยสมาชิกหนึ่งรายสามารถใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นได้เพียงครั้งเดียวตลอดการเป็นสมาชิก
3. การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 144 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 28,800 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ในกรณีที่สมาชิกงดชำระค่าหุ้นรายเดือนแล้ว แต่มีความประสงค์ขอกู้เงินจากสหกรณ์ ให้สมาชิกผู้นั้นชำระค่าหุ้นรายเดือนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้จนกว่าจะหมดหนี้สินกับสหกรณ์
4. สำหรับสมาชิกที่ถือหุ้นและชำระค่าหุ้นอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป