ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับทราบการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าว ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยให้เงินกู้, หลักประกัน และการควบคุมหลักประกัน สำหรับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ นั้น ได้กำหนดประเภทการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก จะให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ คลิกอ่านระเบียบ>>>http://www.dmscoop.com/coop/uploads/2023/08/หนังสือเวียน-ระเบียบเงินกู้-หลักเกณฑ์-อัตราดอกเบี้ย-เงินกู้พิเศษ.pdf