วันนี้ (9 ก.ค. 64) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นายสมนึก เรียนลึก รองประธานกรรมการ, นางนิภาพร พวงดอกไม้ และ นางยุพิน แย้มทรัพย์ กรรมการ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกราย พระสุภาพ แดงงาม สมาชิก สสธท. เลขที่ 192737 ประเภทสมทบ (บิดา) จำนวน 1,049,360.40 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักต่อทายาทสมาชิก สสธท. มา ณ ที่นี้