เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้มีพิธีลงนามสัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ Web Application ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด โดย ทันตแพทย์ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์ ประธานกรรมการ และ บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด โดย นายโกวิทย์ เจนครองธรรม กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด