สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อ

  • เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 15.00 น. ณ บริเวณที่จอดรถ อาคาร 5 ชั้น 1 กรมการแพทย์
  • ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<