สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิก และปฏิบัติงานของสหกรณ์ ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยมีวงเงินในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 465,500.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว ตามรายการดังนี้

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) และโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft Office)  จำนวน 10 เครื่อง

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จำนวน 13 เครื่อง

คลิกอ่านประกาศและขอบเขตงาน