ตามที่ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นางสาวอุทุมพร หอมอินทร์  เลขประจำตัวสอบ  001
  2. นางสาวภัทรานิษฐ์ กลิ่นอ่อน เลขประจำตัวสอบ  002
  3. นางสาวกมลชนก ศรีนุ่นอินทร์ เลขประจำตัวสอบ  003

รายละเอียด กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอ่านได้จากประกาศ

คลิกอ่านประกาศ