ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,050 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ชั้น 3 อาคาร 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 3 – 21 กรกฎาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-5906166-7, 02-5906141, 02-5807648 หรือ Line ID : dmscoop

>>คลิกอ่านประกาศ

>>คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร