ตามที่ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา และได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นั้น

 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ทั้งสิ้นจำนวน 2 ราย ตามลำดับรายชื่อดังนี้

  1. นางสาวกมลชนก ศรีนุ่นอินทร์ เลขประจำตัวสอบ  003
  2. นางสาวอุทุมพร หอมอินทร์ เลขประจำตัวสอบ  001

 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้เรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 2 เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข