สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Micro Data Center) เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิกผ่านโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ ในรูปแบบ Web Application ให้มีความรวดเร็ว และทันสมัย มีความสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลและการใช้งานตามภารกิจของสหกรณ์ โดยมีวงเงินในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

รายการครุภัณฑ์ที่ต้องการ

1 ตู้อุปกรณ์ พร้อมระบบทำความเย็นและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง

3 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall จำนวน 1 เครื่อง

4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมสายสัญญาณเครือข่ายภายใน (LAN) จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

คลิกอ่านประกาศและเอกสารขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Micro Data Center)