ตามที่สหกรณ์ได้ทำการจับฉลากมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และถ่ายทอดสดการจับฉลากผ่านทาง Facebook live : สอ.กรมการแพทย์ จำกัด เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 โดยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ ในวันที่ 1 กันยายน 2564