ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนา
คลิกอ่านประกาศรายชื่อ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดการสัมมนา “เชิงปฏิบัติการตามหลัก ธรรมาภิบาล ปี 2566” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ที่มีความยินดีเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม สมัครเข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 189 ราย โดยแบ่งเป็นผู้สมัครโดยยื่นเอกสารสมัคร 67 ราย และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 122 ราย ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดว่า หากมีสมาชิกประสงค์เข้าร่วมสัมมนาเกินจำนวน 110 ราย จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยวิธีจับฉลากรายชื่อ
บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจับฉลากรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้) โดยให้ลำดับที่ 1 – 110 เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และสำรองได้รับสิทธิ์ตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา หากผู้ได้รับสิทธิ์ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ได้ โปรดแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2566 หากไม่แจ้งจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครั้งนี้แล้ว และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อไป
ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนบริเวณหน้าอาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 5.00 น. – 06.00 น.