ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดการสัมมนา “การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม ปี2565” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 26 และ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช จังหวัดระยอง โดยได้เรียนเชิญสมาชิกที่มีความยินดีเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้การบริหารงานสหกรณ์แบบมีส่วมร่วม สมัครเข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 186 ราย โดยแบ่งเป็นผู้สมัครโดยยื่นเอกสารสมัคร 144 ราย และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 42 ราย ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดว่า หากมีสมาชิกประสงค์เข้าร่วมสัมมนาเกินจำนวน 80 ราย จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยวิธีจับฉลากรายชื่อ
บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจับฉลากรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้) หากผู้ได้รับสิทธิ์ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ได้ โปรดแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อจัดลำดับสำรองไปแทน หากไม่แจ้งจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครั้งนี้แล้ว และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งต่อไป
ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนบริเวณหน้าอาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 5.00 น. – 5.30 น.